VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU AUTOMOBILU

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel společnosti EU STANDARD s.r.o. se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČ: 08940461, DIČ: CZ08940461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 327898, jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen "smlouva") uzavřené mezi EU STANDARD s.r.o. a nájemcem (dále jen "zákazník"), společně EU STANDARD s.r.o. a zákazníkem též jako "smluvní strany".

1.2. Předmětem smlouvy je povinnost EU STANDARD s.r.o. poskytnout zákazníkovi po sjednanou dobu k dočasnému užívání ve smlouvě blíže vymezené vozidlo a povinnost zákazníka vozidlo užívat v souladu se smlouvou a s těmito obchodními podmínkami, a platit za to EU STANDARD s.r.o. nájemné.

2. Uzavření smlouvy a její změny

2.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. Smlouva se všemi svými nedílnými součástmi nahrazuje veškerá předchozí ujednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se pronajímaného vozidla. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy vyžadují písemnou formu, v listinné či elektronické podobě.

2.2. Zákazník musí neprodleně oznámit EU STANDARD s.r.o. veškeré změny svých identifikačních údajů, poskytnutých pro účely uzavření smlouvy.

3. Převzetí vozidla zákazníkem

3.1. EU STANDARD s.r.o. se zavazuje připravit vozidlo k převzetí zákazníkem v dohodnutém okamžiku a na dohodnutém místě ve stavu způsobilém k řádnému užívání, vybavené též odpovídajícími pneumatikami.

3.2. Je-li zákazník právnickou osobou a vozidlo nepřebírá statutární orgán zákazník, je zákazník povinen tuto skutečnost sdělit EU STANDARD s.r.o. písemně předem (emailem) a přebírající osobu označit a také uvést, že je tato osoba oprávněná vozidlo za právnickou osobu převzít. EU STANDARD s.r.o. je oprávněna se souhlasem přebírající osoby pořídit oboustrannou kopii jejich dokladů (0P, ŘP).

3.3. Zákazník je povinen převzít vozidlo v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě. Od termínu převzetí nese zákazník nebezpečí škody na vozidle, a to i v případě opožděného převzetí, nebo pokud vozidlo nepřevezme.

3.4. Při předání vozidla je vyhotoven předávací protokol o stavu a vybavení vozidla, který je podepsán oběma smluvními stranami nebo jejich zástupci. Tento předávací protokol je nedílnou součástí smlouvy.

3.5. EU STANDARD s.r.o. je oprávněna kdykoliv po dohodě se zákazníkem nahradit užívané (pronajaté) vozidlo vozidlem srovnatelným. Při nahrazení vozidla zůstávají podmínky dohodnuté ve smlouvě nedotčeny.

4. Platební podmínky, jistota

4.1. Nájemné, příp. veškeré ostatní platby, budou zákazníkem placeny způsobem a v termínech dohodnutých ve smlouvě.

4.2. Pokud je doba trvání pronájmu sjednána v délce trvání do 1 měsíce včetně, zaplatí zákazník nájemné předem spolu s jistotou ve výši 30 000  Kč, kterou je EU STANDARD s.r.o. oprávněna použít k úhradě případných škod na vozidle či jakýchkoli nedoplatků. Jistota a nájemné jsou v tomto případě splatné k okamžiku předání vozidla zákazníkovi.

4.3. Pokud je doba trvání pronájmu sjednána v délce trvání delší než 1 měsíc, zaplatí zákazník jistotu ve výši 30 000 Kč, kterou je EU STANDARD s.r.o. oprávněna použit k úhradě případných škod na vozidle či jakýchkoli nedoplatků. Jistota je splatná nejpozději v okamžiku předání vozidla zákazníkovi. Nájemné platí zákazník dle dohodnutého splátkového kalendáře.

4.4. EU STANDARD s.r.o. není povinna zákazníkovi umožnit převzetí vozidla, dokud nejsou zákazníkem uhrazeny platby uvedené v čl. 4.2 a 4.3. zákazník se po tuto dobu považuje v prodlení s převzetím vozidla se všemi důsledky s tím souvisejícími.

4.5. Výše jistoty může být sjednána odlišně písemnou dohodou zákazníka s pověřeným zaměstnancem EU STANDARD s.r.o..

4.6. Jistota slouží k zajištění veškerých pohledávek EU STANDARD s.r.o. vyplývajících ze smlouvy. Jistota je zákazníkovi vrácena po ukončení smlouvy a po splnění veškerých jeho povinností, pokud nevzniknou další pohledávky ze smlouvy samotné, (např. škody na vozidle), nebo z jiných obchodních vztahů EU STANDARD s.r.o. se zákazníkem (např. dlužné nájemné). Jistota se neúročí.

4.7. EU STANDARD s.r.o. si vyhrazuje právo stanovit na základě vnitřního rozhodnutí maximálně přípustnou výši nezaplacených pohledávek vůči zákazníkovi (dále jen "kreditní limit"). Tento kreditní limit EU STANDARD s.r.o. zákazníkovi písemně oznámí.

4.8. V případě překročení kreditního limitu je EU STANDARD s.r.o. oprávněna požadovat od zákazníka úhradu v hotovosti, popř. úhradu již vystavených faktur před dodáním dalšího zboží nebo služeb či okamžitého přistavení vozidla a přerušení či ukončení jeho užívání dle smlouvy.

4.9. Při poskytování jakékoliv platby dle této smlouvy, jejíž výše překračuje částku 250 000 Kč (dále jen "limit"), je zákazník povinen provést platbu bezhotovostně na příslušný bankovní účet EU STANDARD s.r.o. uvedený ve formuláři smlouvy. Do limitu se započítávají všechny platby v Kč i cizí měně poskytnuté zákazníkem EU STANDARD s.r.o. v průběhu jednoho kalendářního dne či ve vztahu k jednomu obchodnímu případu.

4.10. Při prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy je EU STANDARD s.r.o. oprávněna požadovat po zákazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši.

5. Práva a povinnosti stran

5.1. EU STANDARD s.r.o. je povinna seznámit zákazníka s užíváním a údržbou vozidla, technickými a provozními předpisy v obvyklé míře. Seznámení s výše uvedeným potvrzuje zákazník svým podpisem smlouvy a těchto obchodních podmínek.

5.2. Zákazník je povinen užívat vozidlo řádně v souladu s veškerými provozními a technickými předpisy vozidla s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo přiměřeně povaze a určení vozidla.

5.3. EU STANDARD s.r.o. má právo prostřednictvím pověřeného zaměstnance na přístup k vozidlu za účelem kontroly technického stavu a za účelem kontroly, zda zákazník užívá vozidlo řádným způsobem.

5.4. Zákazník není oprávněn vozidlo zcizit, zastavit, darovat nebo odevzdat k zajištění. Zákazník není oprávněn přenechat užívání vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu EU STANDARD s.r.o..

5.5. Zákazník není oprávněn na vozidle provádět jakékoliv úpravy či změny, ledaže bylo stranami ve smlouvě ujednáno jinak. Porušení tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy a zákazníkovi vzniká povinnost mimo jiné vést vozidlo na vlastní náklady do původního stavu a nahradit škodu vzniklou EU STANDARD s.r.o. v souvislosti s úpravou vozidla.

5.6. Zákazník není oprávněn užívat vozidlo mimo pozemní komunikace (v terénu). Porušení tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5.7. Zákazník je povinen chránit vozidlo před poškozením, ztrátou, krádeží či zničením.

5.8. Zákazník je povinen zajistit, že se ve vozidle nebude kouřit.

5.9. Zákazník hradí běžné náklady spojené s užíváním vozidla (pohonné hmoty, čištění, parkovné apod.).

5.10. Zákazník je povinen v případě překročení limitu maximálně možných ujetých kilometrů zaplatit EU STANDARD s.r.o. za každý ujetý kilometr nad tento limit částku uvedenou ve smlouvě včetně DPH.

5.11. Zákazník není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl vozidlo užívat pro jeho nezpůsobilost nebo potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat vozidlo způsobil zákazník nebo osoby, kterým zákazník umožnil k vozidlu přístup. Povinnost platit nájemné však trvá, bylo-li zákazníkovi poskytnuto vozidlo náhradní. Povinnost platit nájemné trvá též, neoznámi-li zákazník nemožnost užívání vozidla bez zbytečného odkladu EU STANDARD s.r.o..

5.12. Zákazník je povinen dodržovat všechny zákonné povinnosti v souvislosti s provozem vozidla a případných náhradních vozidel. Mýtné či jiné poplatky za užívání komunikací určitého typu nese zákazník.

5.13. Zákazník je povinen EU STANDARD s.r.o. neprodleně oznámit výpadky tachometru nebo tachografu a poškození zaplombování.

5.14. Zákazník je oprávněn umožnit užívání vozidla svým zaměstnancům pouze, pokud jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění.

5.15. Zákazník je oprávněn provozovat vozidlo pouze na území, pro které je platné jeho pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.

5.16. Zákazník bere na vědomí, že vozidlo může být vybaveno systémy sledování polohy.

5.17. Zákazník nesmí tankovat do vozidla alternativní pohonné hmoty (např. bionaftu).

5.18. Zákazník je povinen neprodleně ohlásit EU STANDARD s.r.o. ztrátu registrační značky, navigačního CD či karty, dokladů o vozidle (ORV atd.). Zákazník je povinen uhradit EU STANDARD s.r.o. náklady a poplatky na jejich nové vystavení.

5.19. Za dopravní přestupky, jiné správní delikty a trestné činy, které budou zjištěny v souvislosti s provozem vozidla v době nájmu, je plně zodpovědný zákazník, který je v takovém případě povinen poskytnout dostatečnou součinnost EU STANDARD s.r.o. a orgánům veřejné moci pro určení pachatele přestupku, jiného správního či trestného činu a zavazuje se převzít veškeré sankce z těchto protiprávních jednání plynoucí, zejména k uhrazení pokuty, která by EU STANDARD s.r.o. vznikla.

5.20. Zákazník je povinen na vyžádání EU STANDARD s.r.o. kdykoliv neprodleně sdělit, kde se právě nachází vozidlo, a umožnit EU STANDARD s.r.o., nebo ji pověřenému zástupci jeho kontrolu.

5.21. Je-li vozidlo zadrženo třetí osobou nebo orgánem veřejné moci, je zákazník povinen i za tento časový úsek platit nájemné, ledaže důvody zadržení zákazník nezavinil.

5.22. Pokud je vozidlo vybaveno digitálním kontrolním přístrojem pro kontrolu dob řízení a dob odpočinku, zavazuje se zákazník dodržovat zákonné předpisy pro použití přístroje. Zákazník se zejména zavazuje, vždy na začátku a na konci časového úseku užívání vozidla, jakož i dodatečně v případě smluv uzavřených na dobu delší než tři měsíce, nejpozději každé 3 měsíce od začátku užívání vozidla, přenést všechna data z paměti kontrolního přístroje týkající se jím prováděných jízd za použití jeho podnikové karty, uložit je a archivovat po dobu zákonem předepsané lhůty pro uschování. Dále se zavazuje kopírovat data karty řidiče každých 28 dnů a uchovat je po dobu trvání příslušných zákonných lhůt.

6. Pojištění a pojistná událost

6.1. Vozidlo je pojištěno u Allianz pojišťovny a.s., nebo u Generali České pojišťovny a.s. na odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla na území Evropy včetně Turecka.

6.2. Vozidlo je pojištěno pro případ vzniku škody na vozidle u Allianz pojišťovny a.s., nebo Generali České pojišťovny a.s. na území Evropy včetně Turecka s vyjímkou území Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

6.3. U obou pojištění a všech druhů škod je sjednána spoluúčast 10 %, minimálně však 10 000 Kč, kterou v případě vzniku škody nese zákazník. Odlišná výše spoluúčasti zákazníka může být sjednána ve smlouvě či dohodnuta ve zvláštní dohodě po vzniku škody.

6.4. Dojde-li k pojistné události (poškození, zničení, odcizení atd.) na vozidle, je zákazník povinen učinit opatření k tomu, aby se škoda vzniklá pojistnou událostí nebo v souvislosti s ní již nezvětšovala. Zákazník je přitom povinen prokázat, že takováto opatření učinil, a poškozené části vozidla uschovat až do doby provedení jejich posouzení zástupcem pojišťovny.

6.5. Pokud pojistná událost nebude pojišťovnou uznána a hrazena, je zákazník povinen nahradit celou škodu na vozidle. Toto se vztahuje zejména, ale nikoliv výlučně, na případy, kdy zákazník pojistnou událost pojišťovně včas a řádně neoznámil, v důsledku čehož pojišťovna zamítne žádost o pojistné plnění.

6.6. V případě, že dojde k dopravní nehodě, je zákazník povinen dodržet zákonné povinnosti účastníka dopravní nehody.

6.7. V případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, je zákazník povinen sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíše a neprodleně předá EU STANDARD s.r.o.. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, příčiny dopravní nehody, jejího průběhu a následků, případně označení svědků dopravní nehody.

6.8. Zákazník je povinen pojistnou událost ohlásit EU STANDARD s.r.o. neprodleně nejpozději následujícího pracovního dne ode dne, kdy k pojistné události došlo.

6.9. Při odstraňování následků pojistné události je zákazník povinen dohodnout s EU STANDARD s.r.o. veškeré postupy a dodržovat její pokyny. Pokud tuto povinnost zákazník poruší, odpovídá za veškeré škody, které jí následkem tohoto porušení vzniknou. Zákazník je povinen postupovat podle pokynů EU STANDARD s.r.o., není-li sjednáno něco odlišného.

7. Údržba a opravy

7.1. Zákazník je povinen provádět běžnou kontrolu a údržbu vozidla podle návodu k obsluze, se kterým byl zákazník seznámen. Seznámení s výše uvedeným potvrzuje zákazník svým podpisem smlouvy a těchto obchodních podmínek.

7.2. Zákazník je povinen pravidelně kontrolovat huštění pneumatik a jejich opotřebení. EU STANDARD s.r.o. nehradí zákazníkovi výměnu pneumatik nutnou na základě jejich předčasného opotřebení v důsledku nesprávného používání nebo údržby, nebo v důsledku jejich úmyslného poškození nebo poškození způsobeného nehodou, toto opotřebení je zákazník povinen EU STANDARD s.r.o. nahlásit, přistavit vozidlo k výměně pneumatik a uhradit veškeré náklady na jejich výměnu.

7.3. Zákazník je povinen přistavit vozidlo včas dle všech technických a provozních předpisů, dle servisního sešitu, případně dle flexibilního servisního systému vozidla, pokud je jím vozidlo vybaveno, k provedení údržby či jakékoliv opravy, a to výhradně do autorizovaného servisu příslušné značky zapůjčeného vozidla.

7.4. EU STANDARD s.r.o. zajistí zákazníkovi na své náklady prostřednictvím svých autorizovaných servisů následující údržbu a opravy vozidla: 
a) provádění veškeré pravidelné údržby předepsané výrobcem včetně dodávek potřebných náhradních dílů a provozních látek (vyjma pohonných hmot, kapaliny AdBlue a náplně do odstřikovačů skel);
b) provádění všech oprav souvisejících s opotřebením při obvyklém užívání vozidla nebo užívání dle dohodnutých podmínek provozu vozidla uvedených ve smlouvě;
c) zajišťování provedení povinných kontrol a prohlídek vozidla.

7.5. Po dobu nutnou k údržbě a opravám běžného opotřebení podle plánu údržby dle servisních pokynů výrobce, stejně tak i po dobu prohlídky a kontroly vozidla na základě zákonných předpisů, kdy zákazník nemůže vozidlo užívat, není povinen platit nájemné.

8. Náhrada škody a smluvní pokuta

8.1. Zákazník je vždy povinen nahradit škodu na vozidle v její plné výši, vznikla-li taková škoda během trvání pronájmu v důsledku jedné z následujících příčin:
a) používáním vozidla v rozporu s technickými a provozními pokyny;
b) nadměrným opotřebením či znečištěním vozidla včetně zakouření kabiny vozidla;
c) provedením úprav či změn na vozidle zákazníkem či třetí osobou;
d) rozbitím skla;
e) použitím jiného než předepsaného či znečištěného paliva;
f) porušením některé z povinností zákazníka vyplývajících z těchto podmínek;
g) vandalismem nebo nehodou;
h) ztrátou dokumentace k vozidlu;
i) veškerá ostatní poškození vozidla včetně případných dalších nákladů s ním spojených, pokud takové poškození není kryto pojištěními dle článku 6.1. a 6.2. těchto podmínek.

8.2. Zákazník je v případě porušení následujících smluvních povinností povinen zaplatit smluvní pokutu, která nevylučuje zároveň povinnost k náhradě škody, ve výši:
a) 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s vrácením vozidla. Povinnost k zaplacení smluvní pokuty za první den prodlení vzniká v případě, kdy je zákazník v prodlení s vrácením vozidla následující den, aniž by se s EU STANDARD s.r.o. dohodl na změně termínu vrácení;
b) 1 500 Kč - 4 000 Kč v případě porušení zákazu kouření ve vozidle a nutného čištění vozidla z tohoto důvodu dle typu vozidla, a to dle sdělení EU STANDARD s.r.o. v konkrétním případě.
c) 300 Kč v případě vrácení vozidla bez doplněné nádrže pohonných hmot, tím není dotčen nárok EU STANDARD s.r.o. na úhradu chybějícího paliva v ceně daném čase obvyklé.

8.3. Za škodu se rovněž považují náklady související, např. náklady na odtažení vozidla apod.

8.4. Je-li zákazník v prodlení s vrácením vozidla, je odpovědný za škodu, která v důsledku tohoto prodlení EU STANDARD s.r.o. vznikla, a to zejména v souvislosti s nemožností předat vozidlo jinému zákazníkovi. Dále je zákazník povinen uhradit nájemné i za dobu, po kterou byl s prodlením vrácení vozidla.

8.5. Určení způsobu náhrady škody je vyhrazeno EU STANDARD s.r.o..

9. Skončení nájmu

9.1. Oprávnění zákazníka užívat vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán.

9.2. Po skončení nájmu je zákazník povinen vozidlo vrátit se všemi doklady a příslušenstvím, které mu byly předány, a to ve stavu, v jakém vozidlo převzal, tzn. v souladu s předávacím protokolem, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a s doplněnou nádrží pohonných hmot. Pokud zákazník vozidlo nevrátí v požadovaném stavu, a rovněž umyté a s doplněnou nádrží pohonných hmot, je povinen uhradit EU STANDARD s.r.o. náklady vzniklé nedodržením této povinnosti zákazníka, a to zejména náklady na mytí vozidla a doplnění pohonných hmot dle aktuální ceny pohonných hmot. Zákazník vyslovil souhlas s tím, že výběr čerpací stanice provede EU STANDARD s.r.o. dle svých aktuálních možností a potřeby.

9.3. Pokud není mezi stranami dohodnuto jinak, je místem vrácení vozidla adresa pobočky EU STANDARD s.r.o.:  Strakonická 146, Praha 5 Zbraslav-Lahovice, 159 00, Česká republika.

9.4. Zákazník je povinen vozidlo vrátit nejpozději stanoveného dne a hodiny ukončení doby nájmu. Zákazník je srozuměn s tím, že zaměstnanci EU STANDARD s.r.o. nepřevezmou vozidlo mimo stanovenou pracovní dobu. Neúspěšný pokus o vrácení vozidla mimo tuto stanovenou provozní dobu není považován za řádné vrácení vozidla dle smlouvy a těchto obchodních podmínek a doba do řádného vrácení vozidla se považuje za dobu, po kterou je zákazník v prodlení s vrácením vozidla.

9.5. Při vrácení vozidla bude vyhotoven protokol o stavu vozidla, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo jejich zástupci. Tento protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech.

9.6. Případné přeplatky a poskytnutá jistota budou zákazníkovi vráceny na bankovní účet, jehož čísla pro tyto účely sdělí EU STANDARD s.r.o..

10. Osobní údaje

10.1. Zákazník tímto souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve smlouvě a jejích součástech společností EU STANDARD s.r.o., IČ: 08940461, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 Smíchov ("příjemce zakázky"), a to zejména účelem naplnění smluvního vztahu a uplatnění veškerých nároků z něj vyplývajících. Pro účely zjišťování zákaznické spokojenosti a nabízení dalších služeb/produktů společnosti EU STANDARD s.r.o.. zákazník souhlasí s tím, že společnost EU STANDARD s.r.o. je oprávněna osobní údaje zpracovávat od okamžiku vzniku smluvního vztahu až do uplynutí pěti let ode dne zániku posledního smluvního závazku s EU STANDARD s.r.o.. Zákazník má právo na opravu svých osobních údajů a svůj souhlas se zpracováním může kdykoliv písemně odvolat. EU STANDARD s.r.o. se řídí platnými právními předpisy zejména z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

10.2. Zákazník dále souhlasí za výše uvedených podmínek též s nahráváním případných hovorů s EU STANDARD s.r.o. za účelem zjišťování zákaznické spokojenosti a s uchováním nahraných hovorů po dobu tří měsíců od uskutečnění nahrávky.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva a tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

11.2. Je-li zákazníkem podnikatel, budou všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související, které se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, řešeny u věcně a místně příslušného soudu podle sídla EU STANDARD s.r.o..

© 2024 EU STANDARD s.r.o., PRAHA     Podmínky užití